Pravidlá súťaže

Všeobecné pravidlá súťaže

Prevádzkovateľ súťaže:

Potraviny Baranyai, s.r.o., , Hlavná 46, 929 01 Dunajská Streda, Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.32978/T
IČO: 47444851
DIČ: 2023896391
IČ DPH: SK2023896391
(ďalej len „prevádzkovateľ)


Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha v priestoroch prevádzky Bufet Baranyai (ďalej len "miesto konania súťaže").


Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci").


Ďalšie dôležité podmienky súťaže:
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.


Pravidlá súťaže:
Stačí, ak odpoviete na nasledujúcu otázku a vyplníte svoje údaje.
 
Čo raňajkujete u nás najradšej (môžete aj viac zaškrtnúť):
a.     Lečo
b.    Volské oko
c.     Klobásu
d.    Iné...
 
Meno:
Povolanie:
Telefónne číslo:
E-mail adresa:


Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, povolanie, telefónne číslo, emailová adresa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.
Koncom každého mesiaca vyžrebujeme jedného výhercu.. Po skončení súťaže vyžrebuje organizátor súťaže výhercu, ktorého meno oznámi po skončení súťaže priamo výhercovi telefonicky. Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom, za účelom doručenia výhry. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Sponzorom hry je spoločnost FuLa Development s.r.o.